“Bir gece ansızın” İndirimli teminat hakkını kaybedebilirsiniz…

2006/12 tebliğ’de yer alan kimi maddelerle indirimli teminat oranları düzenlenmiş ve bununla birlikte yine çeşitli maddelerde indirimli teminat hakkının nasıl yitirileceği belirtilmiştir.

Aşağıda bu maddeler sıralanmıştır. Dolayısıyla aşağıdaki maddelerde belirtilen rejime aykırı durumlardan birisinin gerçekleşmesi durumunda, bu hakkı yitiriyorsunuz.

Bunda anlaşılmayacak bir yan yok elbette, belirli şartlarla kazanılan muafiyet, istisna şart yerine gelmez ise kazanılan hak itirilecektir.

Fakat işin ilginç yanı, aşağıdaki maddelerden birini siz ihlal etmemiş olsanız bile indirimli teminat hakkınızı yitirebilirsiniz, ister YYS, ister OKS sahibi bir firma olun.

Çünkü tebliğin ilgili maddelerinde geçen “(bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil)” ibaresinden dolayı, firmanızın DİİB’inde kayıtlı, rejime aykırı fiili işleyen yan sanayiciniz var ise, indirimli teminat hakkını yitirmesi durumunda firmanızın belgesinde de indirimli teminat oranı kullanılamamaktadır. Yani belgede kayıtlı yan sanayici firmadan dolayı firmanız işlemediği bir fiili işlemiş gibi cezalandırılabilir,

Yan sanayici çok kullanılan sektörlerde bu anlamda daha dikkatli davranılmak zorundadır.

Diğer taraftan yine ilgili maddelerin bir kısmında, indirimli teminat oranı hak kaybından muafiyet sağlayan şartlar da eklenmiştir. Bu şart: belge kapsamında önceden ihracat yapılmasıdır. Önceden ihracata tekabül eden ithalatta yine %10 indirimli teminat kullanılabilir.

2006/12 DIR tebliği indirimli teminat kullanılmamasını düzenleyen maddeler.

1-

Tebliğin 44. Maddesinin 2. Fıkrasına göre diib alınmasına ya da kapatmasına dayanak olan belgelerde tahrifat ya da sahte belge kullanılması durumunda indirimli teminattan yararlandırılmaz.

Süre: tespitin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile.

Muafiyet: tebliğin 9 maddesinin 7 fıkrasına göre yukarıdaki kısıtlama, önceden ihracatı yapılan eşyanın üretiminde kullanılan hammadde ithalatı esnasında indirimli teminat %10 olarak uygulanmasına gümrük idaresi izin verir.

2.

Tebliğin 45. Maddesinin “a ve b” bendinde özel şartın ihlali ya da döviz kullanım oranının belge kapatma esnasında aşıldığı tespit edilir ise indirimli teminattan yararlandırılmaz.

Süre: bakanlığın uygun gördüğü tarihten itibaren 6 ay süre ile

3.

Tebliğin 46. Maddesinin 2. Fıkrasında, yine beyanname ve belgelerde tahrifat ya da benzeri uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda firma indirimli teminattan yararlandırılmaz.

Süre: bakanlığın tespiti ve uygun gördüğü tarihten itibaren 1 yıl süre ile.

Muafiyet : tebliğin 9 maddesinin 7 fıkrasına göre yukarıdaki kısıtlama, önceden ihracatı yapılan eşyanın üretiminde kullanılan hammadde ithalatı esnasında indirimli teminat %10 olarak uygulanmasına gümrük idaresi izin verir.

4.

Tebliğin 46. Maddesinin 5. Fıkrasında, belge kapsamında ithal edilen eşyanın stoklarda bulunmaması durumunda indirimli teminattan yararlandırılmaz.

Süre: bakanlığın tespitinden itibaren 1 yıl süre ile.

Muafiyet : tebliğin 9 maddesinin 7 fıkrasına göre yukarıdaki kısıtlama, önceden ihracatı yapılan eşyanın üretiminde kullanılan hammadde ithalatı esnasında indirimli teminat %10 olarak uygulanmasına gümrük idaresi izin verir.

5.

Tebliğin 49. Maddesinin 2. Fıkrasında, kapatılan belgenin tekrar açılarak işlemlerinin tamamlanmasının talep edilmesi durumunda firma indirimli teminattan yararlandırılmaz.

Süre: bakanlığın tespitinden itibaren 6 ay süre ile.

DIR (DYS) otomasyon sistemine yönelik öneriler

Daha önce çeşitli mecralarda paylaştığım ve bakanlığa da iletilmiş olan DIR otomasyon sistemine yönelik önerilerimi tekrar güncelleyerek paylaşıyorum.

Öne çıkan başlıklar, resmi kurumlar arasında otomasyonun sağlanarak çeşitli belgelerin dır sistemine bu otomasyondan otomatik olarak gelebilmesidir.

Diğer önemli konu ise, belki de DIR sistemini süre olarak zorlayan belge kapatma süreçlerini kısaltacak öneridir.

Süreli dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi yerine yıllık hammadde ve mamül ihracat miktarları üzerinden ertelenen vergilerin tahsili ya da ödenen verginin hızlıca geri iadesi sistemi kurulabilir.

Böylece belge alınması ve kapatılması süreçleri ortadan kalkacak ve yalnızca yıllık taahhüt kapatma denetimine dönüşecektir.

Bu süreçlerde yer alan bakanlık personeli bu yıllık denetime yönlendirilse, ilgili bakanlık DİİB dışında pek çok konuda firmalar daha düzenli kayıt ve stok takibi yapacağından pek çok alanı da dolaylı olarak piyasada denetime almış olacaktır.

Dahilde İşleme Rejimi 2006/12 tebliği değişikliği ile Döviz Kullanım Oranları Sektörel ayrımlar tebliğ’den kaldırıldı

Değişiklikten önceki maddede sektörlere göre belirlenmiş döviz kullanım oranları mevcuttu.

Otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65,

deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60,

tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65,

konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70,

bunun dışında kalan sektörler için azami %80 şeklindeydi.

1- Değişiklik ile DKO, sektörler için belirlenen oranları tebliğden kaldırılmış, azami %80 oran belirtilmiştir.

2- Yine sektörler için DKO’ları bakanlığın belirleyeceği belirtilmiştir.

3- 02.06.2020 tarihinde yayınlanan iç yazışma ile sektörler için DKO listesi yayınlanmıştır.

Pek çok kafa karışıklığına yol açan bu değişikliğin amacı aslında çok basit.

Döviz kullanım oranı, hammadde ve ihraç mamül fiyatlarından hesap edildiğine göre ve kur farklılıkları ve uluslararası artan korumacı tebdirler nedeni ile artan fiyatlardan dolayı döviz kullanım oranları sürekli bundan olumsuz etkilencektir.

Bu çerçevede Bakanlık güncel gelişmeleri daha hızlı yorumlamak üzere döviz kullanım oranı sınırlamasını sektörler için tebliğden çıkartıp daha hızlı uygulayacağı genel müdürlük kararları ile uygulamayı uygun görmüştür. Tebliğ değişikliğine gerek kalmadan genel müdürlük, döviz kullanım oranlarını yeniden tespit edebileceği anlaşılmaktadır. Bu da ihracatçı-imalatçı firmalarının işini zorlaştırmaz kolaylaştırır, doğru bir adım olacağını düşünüyorum.

02.06.2020 tarihinde yayınlanan İhracat Genel Müdürlüğü Yazısı‘nda belirtilen sektörel DKO’lar (tebliğ’de kısıtlı yer alan dko’larda değişiklik bulunmamaktadır.)

Değişikliğin yürürlük tarihi

29.05.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinde bu değişiklik geçerli olacaktır.

Mevcut tebliğ ve değişiklilk getiren madde aşağıda karşılaştırılmıştır. Sarı renkle belirtilen kısımlar değişikliğe uğramış ve tebliğin ilgili maddesinden çıkartılmıştır.

Geçici 34. madde ve Corona Virüs Mücbir Sebep hakkından yararlanma şartları

28..11.2019 tarihinde yayınlanan 2006/12 DIR tebliğ değişikliği ile Geçici 34. madde kapsamında belgelere ek süre hakkı tanınmıştı.

Yine 18.03.2020 tarihli bakanlık makamı onayı ile Corona Virüs salgını nedeni ile dahilde işleme izin belgelerine mücbir sebep kapsamında ek süre hakkı verilmiştir. Mücbir sebep için müracaat tarihi 31.12.2020‘ye kadar sınırlandırılmıştır.

Aşağıdaki tabloda her iki durumda hangi belgelerin nasıl bu haklardan yararlanılacağı belirtilmiştir

Diib kapsami Pakistan ithalatlarinda Form A aslı istenmeyecek.

Ihracat genel müdürlüğünün bolge müdürlüklerine gonderdigi ic talimat ile, diib kapamalarda Form A veya menşe ispat belge asli /fotokopisi istenmeyecegi talimatlandirilmistir.

Dolayisiyla pakistan menseli girdiler diib kapsaminda ogt oraninda, dusuk vergi oranindan tev hesaplanacaktir.

Bu cercevede kapamada bekleyen dosyaların onemli bir sorunu çözülmüş olmaktadır.

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Genelge’nin amacı 2019/7 sayılı “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği”ne yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Genelge, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini (DYS) kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcıların yetkilendirilmesi ve sistemin işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Genelge, 03/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/7 sayılı “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği” çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Genelgede geçen ifadeler bakımından 2019/7 sayılı “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği”ndeki tanımlar kullanılır.


İKİNCİ BÖLÜM

Yararlanıcıların Sisteme Tanımlanması
MADDE 5 – (1) DYS’yi kullanacak yararlanıcılardan
a) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (MERSİS) ’de kayıtlı olması zorunlu olanlar, sisteme tanımlanma başvurularını “Sistem Kullanım Taahhütnamesi (EK A)” ve “Yararlanıcı Bilgi Formu (EK B1)”
b) MERSİS’de kayıtlı olması zorunlu olmayanlar, sisteme tanımlanma başvurularını “Sistem Kullanım Taahhütnamesi (EK A)” ve “Yararlanıcı Bilgi Formu (EK B2)”
c) MERSİS’de kayıtlı olması zorunlu olmayan gerçek kişiler, sisteme tanımlanma başvurularını “Sistem Kullanım Taahhütnamesi (EK A)” ve “Yararlanıcı Bilgi Formu (EK B3)”
ve eklerinde yer alan belgelerin asılları ile birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla “Başvuru Merkezleri (EK E)”de belirtilen İBGS’lere yapar.
(2) MERSİS’de kayıtlı olması zorunlu olan yararlanıcılar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğu MERSİS verisi alınarak kontrol edilir. İbraz edilen bilgilerde farklılık olması durumunda başvurular işleme alınmaz. Yararlanıcıların MERSİS kayıtlarını güncellemesi gerekir.
(3) MERSİS’de yer alması zorunlu olmayan yararlanıcılar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğu sunulan belgeler üzerinden kontrol edilir.
(4) Tanımlanması uygun görülen yararlanıcıların bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarılarak, işlemin sonucu başvuruda ibraz edilen e-posta veya KEP adreslerine bildirilir. Bildirimin yararlanıcıdan kaynaklı sorunlar nedeniyle yararlanıcıya ulaşmamasından Bakanlık veya İBGS sorumlu tutulamaz.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kullanıcıların Yetkilendirilmesi
MADDE 6 – (1) Yararlanıcılar, DYS üzerinden kendileri adına işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını “Kullanıcı Yetkilendirme Formu (EK C)” ve ekinde yer alan belgelerle birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla “Başvuru Merkezleri (EK E)”de belirtilen İBGS’lere yapar.
Sayfa 2 / 3
(2) Yararlanıcının, MERSİS’de kayıtlı olması zorunlu olmayan gerçek kişi olması durumunda yararlanıcı adına DYS üzerinden işlemleri gerçekleştirecek kişi için (yararlanıcının kendisi dahi olsa) kullanıcı yetkilendirme başvurusu yapılması gerekir.
(3) Yetkilendirilmesi talep edilen kişi;
a) Yararlanıcı bünyesinde çalışıyor ise SGK bildirgesi sunulması gerekir.
b) Yararlanıcı bünyesinde çalışmıyor ise noter onaylı vekaletname sunulması gerekir.
c) MERSİS’de yer alan gerçek kişi temsilcilerden biri olması halinde ilave belge aranmaz, bu bilgi DYS üzerinden otomatik olarak alınır.
(4) Yetkilendirilmesi uygun görülen kullanıcıların bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarılarak işlemin sonucu hakkında yararlanıcının başvuruda ibraz edilen e-posta veya KEP adresine bildirim yapılır. KEP veya e-postanın yararlanıcıdan kaynaklı sorunlar nedeniyle yararlanıcıya ulaşmamasından Bakanlık veya İBGS sorumlu tutulamaz.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kullanıcıların Yetkilerinin Değiştirilmesi ve Azli
MADDE 7– (1) Yararlanıcılar, daha önce yetkilendirilmiş bir kullanıcının yetki kapsamı ile ilgili değişiklik yapılmasına yönelik başvurularını “Kullanıcı Yetkilendirme Formu” (EK C) ve ekinde yer alan belgelerle birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla “Başvuru Merkezleri (EK E)”de belirtilen İBGS’lere yapar.
(2) Yararlanıcılar, DYS kapsamında yetkilendirilen kullanıcılarının yetkilerinin azledilmesine yönelik başvurularını “Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu” (EK D) ve ekinde yer alan belgelerle birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla “Başvuru Merkezleri (EK E)”de belirtilen İBGS’lere yapar.
(3) Yetkilendirilmiş kullanıcılar, kendi istekleri ile yetkilerinin iptal edilerek DYS’den çıkmak istemeleri halinde başvurularını “Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu” (EK D) ve ekinde yer alan belgelerle birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla “Başvuru Merkezleri (EK E)”de belirtilen İBGS’lere yapar.
(4) Yetki değişikliği veya azli gerçekleştirilen kullanıcılara ilişkin bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarılarak yararlanıcının başvuruda ibraz edilen e-posta veya KEP adresine bildirim yapılır. KEP veya e-postanın yararlanıcıdan kaynaklı sorunlar nedeniyle yararlanıcıya ulaşmamasından Bakanlık veya İBGS sorumlu tutulamaz.


BEŞİNCİ BÖLÜM

DYS’nin İşleyişi ve Uygulama
MADDE 8 – (1) Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşene ait yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirir.
(2) Sisteme giriş Bakanlık web sayfası veya e-devlet kapısı üzerinden yapılır.
(3) Sisteme giriş elektronik imza ile Bakanlık web sayfası veya e-devlet üzerinden sağlanır.
MADDE 9 – (1) Yararlanıcılar, DYS’de yararlanıcı künyesinde yer alacak bilgi ve belgelerin güncel tutulmasından sorumludur.
(2) MERSİS’de yer alması zorunlu bilgilerde gerçekleşecek değişikliklerin MERSIS üzerinden yapılması gerekir.
(3) MERSİS’de yer alması zorunlu olmayan bilgi ve belgelerde gerçekleşecek değişiklikler
“Yararlanıcı Bilgi Formu” ile en geç 30 (otuz) işgünü içerisinde “Başvuru Merkezleri (EK E)”de belirtilen İBGS’lere şahsen veya KEP aracılığıyla bildirilir.
(4) Süresinde ibraz edilmeyen değişikliklerin DYS bileşenlerine ilişkin başvuruların sürecini ve değerlendirmesini etkileyebilecek nitelikte olması halinde “Sistem Kullanım Taahhütnamesi”nde (EK A) belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılır.
MADDE 10 – (1) Bakanlık, gerekli görülen hallerde yararlanıcıların ve/veya yetkilendirilmiş kullanıcıların DYS kullanım yetkilerini ve işlemlerini kısıtlayabilir, durdurabilir, süreli veya süresiz olarak iptal edebilir.
MADDE 11 – (1) DYS kapsamında yer alan bileşenlerin elektronik ortamda hizmete sunulmaya başlanmasından sonra dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almak veya mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunacak yararlanıcıların, ibraz etmesi gereken bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik hususlar ilgili mevzuat hükümlerince belirlenir.
MADDE 12 – (1) Bu Genelge kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin KEP aracılığıyla iletilen başvurularda yer alan belgelerin yararlanıcıyı temsile yetkili kişiler tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının başvurunun iletildiği kurumun Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.
MADDE 13 – (1) Yararlanıcıların destek unsurlarına ilişkin sistem aracılığıyla ibraz ettikleri her türlü belgenin aslını gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuatı çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde saklamaları zorunludur.
MADDE 14 – (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), DYS’nin işleyişine yönelik olarak DYS’de paydaş olarak yer alan Bakanlık Merkez ve Yurtdışı Teşkilatı, Bölge Müdürlüğü, İBGS, Merkez Bankası ve bankaları sistemde tanımlamaya, kişilerin kullanım yetkilerini belirlemeye yetkilidir.


YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Genelge 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Genelge hükümlerini İhracat Genel Müdürü yürütür.

Destek Yönetim Sistemi Geliyor

3 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de DYS Uygulaması Tebliği yayınlandı. İyileştirme beklentisi içerisinde olduğumuz DIR otomasyon sisteminin geliştirilmesi, DYS ile karşılanmış gibi görünüyor.

Öncelikle 2016 yılından itibaren çeşitli biçimlerde bakanlığa iletmiş olduğumuz ve bu web sitesinde de yer alan önerilerimizin dikkate alındığını ve daha de öteye geçen uygulamaların hayata geçeceğini bekliyoruz.

Bu çerçevede sektör temsilcilerinden de öneriler toplanmıştı, aklın yolu bir, dijital süreçlerin derlendiğini düşünüyoruz.

Bu olumlu gelişmenin en olumsuz yanı ise DIR otomasyon sisteminin varlığını sürdürecek olmasıdır. Yani 2020 yılından önce alınan belgelerin (DYS yürürlülük tarihini bilemediğimiz için geniş zaman kullanıyorum) yine DIR’dan takip edileceği, yeni belgelerin ise DYS’den düzenleneceği duyumunu aldık.

Bu durumda bir firmanın belgelerini takip edebilmek için 2 yetki taahhütnamesi istenecek demektir.

Sistemsel alt yapı uyumsuzluğundan dolayı DIR Otom. ile DYS’nin aynı platformda olamadığı için bu tür bir çözüm üretildiği anlaşılıyor fakat bilinmelidir ki, özellikle belgeden belgeye satış DİİB’lerinin kapatılması 8-10 yıl alan firmalar bulunmaktadır. Dolayısıyla 2019 yılından DIR Otomasyondan alınan belgenin kapanması ne kadar gecikirse (3-5 yıl) bakanlığın da DIR otomasyon sisteminin devamlılığını sağlamak için ek masraf, zaman harcayacağı bilinmelidir. Yani DIR otomasyon sistemindeki belgelerin kapanması pek çok açıdan bir zaruret halini almıştır.

Elektronik ortamda yürütülen iş süreçleri, kırtasiyenin kaldırılması, pek çok kullanıcının aynı ortamda doğrudan iletişimde bulunabilmesi, kayıtların anlık olarak izlenebilmesi vb. pek çok kolaylık sunmaktadır.

Ayrıca bakanlıkların birbirleri ile evrak/dokuman/veri paylaşımını kolaylaştırması ile kurumdan kuruma yapılan kırtasiyecilik yükü firmaların omzundan kalkacağı süreçleri oldukça hızlandıracaktır.

Bir örnek vermek gerekirse, 500 kişi istihdam eden 30-40 milyon dolar ihracatı olan YYS/OKS sahibi bir firma DİİB müracaatı yapıyor DIR sisteminden fakat son ay elektrik faturası olmadığı için müracaat reddediliyor. Bir elektrik faturasının bir firmanın faal olduğunun göstermesini beklemek çok geride kalan bir gösterge değilmidir. SGK’ya primlerini firmanın ödediğini firmadan ispat etmesini istemek gibi.

Bununla ilgili elimizdeki dayanaklardan birisi yayınlanan hariçte işleme rejimi tebliğ değişikliğindeki ifadelerdir.

Kapasite Raporu çok önemli!

Yine önerilerimiz arasında olan, kapasite raporunun elektronik ortama kullanılabilir bir data olarak aktarılması ve belge müracaatında kullanılması ile ilgili bir gelişme sağlandığını düşünüyoruz. Çünkü aralık ayı içerisinde yaptığımız belge müracaatlarında projelerimizi inceleyen uzmanlarımız, proje sarfiyat oranları, mal tanımları vb. proje bilgilerinin kapasite raporu ile birebir aynı olması yönünde geri dönüşler verdiler.

Buradan yola çıkarak eğer kapasite raporu sisteme data olarak alınır ise artık elle mal tanımı ve sarfiyat oranı girmeyeceğiz, kapasite raporundan seçeceğimiz hazır bilgiler olarak sistemde yer alacağını düşünebiliriz.

Sırf bu nedenden dolayı defalarca reddedilen belgeler ya da kapatmada yaşanan sorunlar, ekspertiz raporunun neredeyse genel bir uygulamaya dönüşmesi gibi olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir yenilik olacaktır.

Ve elbette uygulamada yeknesaklık sağlanacaktır. Belgeyi düzenleyen, revizeyi yapan, kapatmayı yapan ya da ekspertizi düzenleyen kurumlar aynı belgenin bağlayıcılığında ortak görüşler doğrultusunda belge yönetilebilecektir.

Sabırsızlıkla DYS’nin uygulamaya geçişini bekliyoruz. Belge kullanan firmalarımıza getireceği kolaylıklar açısından biraz gecikmiş de olsa çok önemli bir gelişme olduğunu tekrar belirtmek isterim.

Bu arada yazımızı yine bir öneri ile tamamlayayım.

YYS ve OKS 42/A sahipleri artık süreli DİİB almasınlar!

YYS ve OKS’si olan firmalar Dahilde işleme rejimini belgesiz kullansınlar fakat yıllık ithal ihraç miktarları üzerinden kapatma yapılsın. Belge no yerine firma DIR no verilip, rejimi yine aynı şekilde kullanmaları sağlanabilir.

Artık ithalatta bile yerinde gümrüklemenin konuşulduğu bir zamanda, süreleri sınırlandırılmış ve kapatmak için pek çok prosedür ile uğraşmak zorunda kalan imalatçı/ihracatçı firmalarımız bu yükten kurtarılabilir.

DIR rejimi kullanan firmalarını bünyesinde yapılacak yıllık denetimler ile rejim kapatması yapılabilir. Hatta YYS faaliyet raporu gibi DİİB faaliyet raporu ile yıllık denetimler yapılabilir. Kayıtların DYS’de olduğu, teminatın bile e-teminat olduğu bir zaman diliminde bu uzak bir hedef değildir.

Uygulamayı zorlaştıran tek husus TEV tahsilatıdır. Çünkü uluslararası anlaşmaların sürekli yenilendiği ve değiştiği bir dilimde kim kime hangi gürmürk vergi oranını uyguluyor, TEV’de hangisi uygulanacak artık ayrı bir uzmanlık alanı olmuştur.

Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek süre verildi

DIR Tebliğinde değişiklik 28.11.2019 tarihli resmi gazetede yayınlandı.

Yayınlanan tebliğ ile yürürlüğe giren geçici 34. madde ile DİİB belgelerine, belge süresinin yarısı kadar ek süre hakkı tanınmıştır.

28.11,2019’dan 27.05.2020 tarihine kadar ek süre için müracaat edilebilir.

Belgeden Belgeye Satış; Bir dipsiz kuyu!…

Dahilde işleme avantajlarını dezavantaja çeviren sistem…

Bildiğiniz gibi imalatçı bir firmanın aldığı diib kapsamında yaptığı üretim sonucunda elde edilen ürün (yarı mamül), ihraç edilebileceği gibi bir başka belge sahibi imalatçı firmaya yurt içinde teslim edilebiliyor. Dolayısıyla ithalatı yapan birinci belge taahhüdünü tamamlasa bile 2. belge ihracatı tamamlanmadan ve belgeyi kapatmadan birinci belge kapanmıyor.

Birinci belge sahibi firmalar belgelerini kapatmak için ikinci belge sahibi firmadan yeterince destek ve belge durum bilgisi alamadığından belge kapatma süreleri uzuyor. 

Süreler uzadıkça birinci belge ile ikinci belge sahibi firmalar arasında iletişim ve referans kişiler bilgisi de değişiyor ve kayboluyor.

Bu nedenle DIR sisteminde kapanmayan, kapanmayı bekleyen ve kapanamayan pek çok belge bakanlığı meşgul etmektedir.

Belgenin kapanmasının pek çok nedeni ve sorumlusu vardır fakat tüm yükümlülüklerini yerine getiren birinci belge sahibi en çok sorunu yaşayandır.

Özellikle DİİB kullanarak imalat gerçekleştiren bu türden firmanın kapanmayan dosyalardan dolayı tutarı hesap edilemeyen teminatları gümrüklerde beklemektedir ve çözülememektedir. (benim bildiğim 10 yıla varan bekleyen dahilde işleme izin belgeleri vardır.) İmalatçı üzerindeki banka teminat mektubu komisyonlarını hesap etmek bile dehşet verici olabilir.

Gıda ve tekstil’de yoğun olarak kullanılan bu sistemin acil olarak çözülmesi gereken sorununa DIR karar ve tebliğ değişikliği ile çözüm bulunması gerekmektedir.

Önerilerim:

1.      DIR otomasyon sisteminde yapılacak düzenlemeler
ile ;

a.      Birinci belge listelerinde (ihracat) satış yapılan firma ve diib satırkodu da bulunmalıdır.

b.     Yine birinci belge listesinde yer alan ikinci belge DİİB’lerin kapanıp kapanmadığına dair bilginin bulunduğu alan bulunmalıdır.

c.     İkinci belge sahibi, satın almayı gerçekleştirdiği faturayı sisteme girişini yaparken satışı yapan firma ve belge/satırkodunu da sisteme girebilmelidir. Dolayısıyla aynı faturayı birinci belge sahibinin tekrar sisteme girişine gerek kalmamış olur.

d.     Yurt içi faturaların sisteme “xml” formatında yüklenebilmesi sağlanabilir.

2.      İhracat Sayılan satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’de yapılacak değişiklik ile ;

Tebliğin 5. Maddesine eklenecek bir madde ile ya da 5.madde “J” fıkrasının kapsamı genişleterek tüm imalatçıları bu sisteme dahil edilebilir. Bu durumda belgeden belgeye satıştaki birinci belge sahibi firmaya, “D1” avantajlarını yitirmediği  bir “D3” belgesi düzenlenebilir. Bu durumda yarı mamülü üreten birinci belge sahibi kendi taahhütleri ile sınırlandırılır ve kendi belgesini ikinci belge kapatılmasını beklemeden sonuçlandırabilir.

Pakistan Tekstil hammadde ithalatlarında TEV ödenmemesi hakkında

2017/2938 İTKİB AR-GE şubesi yazısı ve uygulaması

İlgili yazıda, 31.12.2016 tarihli 29935 sayılı 1’inci mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın eki listesinde Pakistan’dan yapılan ithalatlarda tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin hariç sektörler olarak belirlenmesi nedeniyle bu ülkeden Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda firmalarımızdan talep edilmeye başlanan telafi edici vergi, yeni düzenleme ile yüzde “0” oranında tatbik edileceği belirtilmekte idi.

Fakat teşvik kapatma sürecinde bunun uygulamasının nasıl yapılacağına dair sıkıntılar yaşanmakta idi.

İthalat beyannamesinin tescilinde ilgili eşya hariç sektör olması nedeni ile beyanname ekinde formA beyan edilemediğinden ve DIR sistemine FormA kaydedilmediğinden, gümrükle yazışma yapılması, beyannameye formA kaydı gibi mümkünü olmayan talepler nedeni ile TEV’ler ödenerek diib’lerin kapatılması yolu tercih edilmekte idi.

Bu konu ile alakalı İhracat Genel Müdürlüğü Mevzuat, Birlikler ve Koordinasyon Dairesi’nin ilgili birliklere yönelik Mayıs 2017 tarihli iç talimatında, gümrüklerle yazışma yapılmaması, Pakistan menşeli olduğuna dair eşyaya ait formA ya da menşe belge aslının kapatmayı yapan bölge müdürlüğüne sunulması ile düşük vergi oranından “0” TEV’in hesap edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak imalatçı-ihracatçı firmalarımız ilgili bakanlar kurulu kararı gereği ve menşe ispat belgelerini sunmaları neticesinde düşük TEV ödeme gerçekleştirerek Dahilde İşleme Rejiminin avantajlarını kullanmaya devam edebileceklerdir.