Dahilde İşleme İzni ve İzin Belgelerine Ek Süre Verildi

31.12.2020 tarihinde yayınlanan 5. mükerrer Resmi Gazete’de DIR 2006/12 sayılı tebliğe Geçici Madde 36 eklenmiştir.

İlgili maddeye göre yeni corona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyen ihracatçılara yönelik olarak ;

1- Dahilde İşleme İzni/İzin Belge düzenlenme tarihi 01.01.2021 tarihinden önce olan

2- İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine,

3- En son 30.06.2021 tarihine kadar Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla,

Bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.

denilmektedir.

Eşdeğer Eşya Kısıtlaması hakkında Bakanlık Talimatı

İhracat Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarihli talimat yazısı ile pandemi sürecinin başlangıcında olduğu gibi, özellikle ilave gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi ürünlerin eşdeğer eşya yerine ithal edilmesine sınırlama getirilmiştir. Bununla hammaddelerin yurt içinden temini, üretim artışı ve sürekliliği hedeflenmektedir.


Yazının ekinde yer alan eşya listesi için bu talimatın uygulanması istenmektedir.


Bildiğiniz gibi eşdeğer eşya kullanımına yasak getirmek demek, DİİB kapsamında önce ihracatın yapılamayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla belge kapsamında belirtilen eşyalar, önce ithal edilip daha sonra ihraç edilmek zorundadır.


A- Bu çerçevede ekte yer alan TPÖ ve İGV’ye tabi listedeki eşyalar için;
Yeni Belge müracaatlarında
1- 01.12.2020 tarihinden itibaren alınacak yeni belgelerin özel şartlarında belirtilerek, ilgili eşyanın eşdeğer eşya yerine ithaline izin verilmemesi.

Mevcut belgelerde
2- 01.12.2020 tarihinden sonra yapılacak revize işleminde liste kapsamı eşyanın belgeye kaydedilmesinin istenmesi durumunda eşdeğer eşya yerine ithaline izin verilmemesi.
Liste kapsamı eşya daha önce belgede bulunmuyor ve eklenmek isteniyorsa “110 nolu özel şartın” belgeye kaydı gerekmektedir.

B- Ekte yer alan TPÖ ve İGV’ye tabi listeye yeni eşyaların eklenmesi durumunda;
Yeni Belge müracaatlarında

3- Yeni eşyaların ekteki listeye eklenmesinden sonra alınacak yeni belgelerin özel şartlarında ilgili eşyanın eşdeğer eşya yerine ithaline izin verilmemesi.

Mevcut belgelerde
4- İGV ve TPO kapsamı yeni eşyaların ekte bulunan listeye eklenmesinden sonra yapılacak revize ile liste kapsamı eşyanın belgeye kaydedilmesinin istenmesi durumunda eşdeğer eşya yerine ithaline izin verilmemesi.
Liste kapsamı eşya daha önce belgede bulunmuyor ve eklenmek isteniyorsa “110 nolu özel şartın” belgeye kaydı gerekmektedir.

şeklinde yorumlanabilecek talimat ile bakanlığın ilgili birimleri talimatlandırılmış ve liste kapsamı bu eşyaların önce ithal edilip sonra ihraç edilmesini zorunlu kılınmıştır.

“Bir gece ansızın” İndirimli teminat hakkını kaybedebilirsiniz…

2006/12 tebliğ’de yer alan kimi maddelerle indirimli teminat oranları düzenlenmiş ve bununla birlikte yine çeşitli maddelerde indirimli teminat hakkının nasıl yitirileceği belirtilmiştir.

Aşağıda bu maddeler sıralanmıştır. Dolayısıyla aşağıdaki maddelerde belirtilen rejime aykırı durumlardan birisinin gerçekleşmesi durumunda, bu hakkı yitiriyorsunuz.

Bunda anlaşılmayacak bir yan yok elbette, belirli şartlarla kazanılan muafiyet, istisna şart yerine gelmez ise kazanılan hak yitirilecektir.

Fakat işin ilginç yanı, aşağıdaki maddelerden birini siz ihlal etmemiş olsanız bile indirimli teminat hakkınızı yitirebilirsiniz, ister YYS, ister OKS sahibi bir firma olun.

Çünkü tebliğin ilgili maddelerinde geçen “(bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil)” ibaresinden dolayı, firmanızın DİİB’inde kayıtlı, rejime aykırı fiili işleyen yan sanayiciniz var ise, indirimli teminat hakkını yitirmesi durumunda firmanızın belgesinde de indirimli teminat oranı kullanılamamaktadır. Yani belgede kayıtlı yan sanayici firmadan dolayı firmanız işlemediği bir fiili işlemiş gibi cezalandırılabilir,

Yan sanayici çok kullanılan sektörlerde bu anlamda daha dikkatli davranılmak zorundadır.

Diğer taraftan yine ilgili maddelerin bir kısmında, indirimli teminat oranı hak kaybından muafiyet sağlayan şartlar da eklenmiştir. Bu şart: belge kapsamında önceden ihracat yapılmasıdır. Önceden ihracata tekabül eden ithalatta yine %10 indirimli teminat kullanılabilir.

2006/12 DIR tebliği indirimli teminat kullanılmamasını düzenleyen maddeler.

1-

Tebliğin 44. Maddesinin 2. Fıkrasına göre diib alınmasına ya da kapatmasına dayanak olan belgelerde tahrifat ya da sahte belge kullanılması durumunda indirimli teminattan yararlandırılmaz.

Süre: tespitin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile.

Muafiyet: tebliğin 9 maddesinin 7 fıkrasına göre yukarıdaki kısıtlama, önceden ihracatı yapılan eşyanın üretiminde kullanılan hammadde ithalatı esnasında indirimli teminat %10 olarak uygulanmasına gümrük idaresi izin verir.

2.

Tebliğin 45. Maddesinin / 4- “a ve b” bendinde özel şartın ihlali ya da döviz kullanım oranının belge kapatma esnasında aşıldığı tespit edilir ise indirimli teminattan yararlandırılmaz.

Süre: bakanlığın uygun gördüğü tarihten itibaren 6 ay süre ile

3.

Tebliğin 46. Maddesinin 2. Fıkrasında, yine beyanname ve belgelerde tahrifat ya da benzeri uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda firma indirimli teminattan yararlandırılmaz.

Süre: bakanlığın tespiti ve uygun gördüğü tarihten itibaren 1 yıl süre ile.

Muafiyet : tebliğin 9 maddesinin 7 fıkrasına göre yukarıdaki kısıtlama, önceden ihracatı yapılan eşyanın üretiminde kullanılan hammadde ithalatı esnasında indirimli teminat %10 olarak uygulanmasına gümrük idaresi izin verir.

4.

Tebliğin 46. Maddesinin 5. Fıkrasında, belge kapsamında ithal edilen eşyanın stoklarda bulunmaması durumunda indirimli teminattan yararlandırılmaz.

Süre: bakanlığın tespitinden itibaren 1 yıl süre ile.

Muafiyet : tebliğin 9 maddesinin 7 fıkrasına göre yukarıdaki kısıtlama, önceden ihracatı yapılan eşyanın üretiminde kullanılan hammadde ithalatı esnasında indirimli teminat %10 olarak uygulanmasına gümrük idaresi izin verir.

5.

Tebliğin 49. Maddesinin 2. Fıkrasında, kapatılan belgenin tekrar açılarak işlemlerinin tamamlanmasının talep edilmesi durumunda firma indirimli teminattan yararlandırılmaz.

Süre: bakanlığın tespitinden itibaren 6 ay süre ile.

DIR (DYS) otomasyon sistemine yönelik öneriler

Daha önce çeşitli mecralarda paylaştığım ve bakanlığa da iletilmiş olan DIR otomasyon sistemine yönelik önerilerimi tekrar güncelleyerek paylaşıyorum.

Öne çıkan başlıklar, resmi kurumlar arasında otomasyonun sağlanarak çeşitli belgelerin dır sistemine bu otomasyondan otomatik olarak gelebilmesidir.

Diğer önemli konu ise, belki de DIR sistemini süre olarak zorlayan belge kapatma süreçlerini kısaltacak öneridir.

Süreli dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi yerine yıllık hammadde ve mamül ihracat miktarları üzerinden ertelenen vergilerin tahsili ya da ödenen verginin hızlıca geri iadesi sistemi kurulabilir.

Böylece belge alınması ve kapatılması süreçleri ortadan kalkacak ve yalnızca yıllık taahhüt kapatma denetimine dönüşecektir.

Bu süreçlerde yer alan bakanlık personeli bu yıllık denetime yönlendirilse, ilgili bakanlık DİİB dışında pek çok konuda firmalar daha düzenli kayıt ve stok takibi yapacağından pek çok alanı da dolaylı olarak piyasada denetime almış olacaktır.

Dahilde İşleme Rejimi 2006/12 tebliği değişikliği ile Döviz Kullanım Oranları Sektörel ayrımlar tebliğ’den kaldırıldı

Değişiklikten önceki maddede sektörlere göre belirlenmiş döviz kullanım oranları mevcuttu.

Otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65,

deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60,

tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65,

konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70,

bunun dışında kalan sektörler için azami %80 şeklindeydi.

1- Değişiklik ile DKO, sektörler için belirlenen oranları tebliğden kaldırılmış, azami %80 oran belirtilmiştir.

2- Yine sektörler için DKO’ları bakanlığın belirleyeceği belirtilmiştir.

3- 02.06.2020 tarihinde yayınlanan iç yazışma ile sektörler için DKO listesi yayınlanmıştır.

Pek çok kafa karışıklığına yol açan bu değişikliğin amacı aslında çok basit.

Döviz kullanım oranı, hammadde ve ihraç mamül fiyatlarından hesap edildiğine göre ve kur farklılıkları ve uluslararası artan korumacı tebdirler nedeni ile artan fiyatlardan dolayı döviz kullanım oranları sürekli bundan olumsuz etkilencektir.

Bu çerçevede Bakanlık güncel gelişmeleri daha hızlı yorumlamak üzere döviz kullanım oranı sınırlamasını sektörler için tebliğden çıkartıp daha hızlı uygulayacağı genel müdürlük kararları ile uygulamayı uygun görmüştür. Tebliğ değişikliğine gerek kalmadan genel müdürlük, döviz kullanım oranlarını yeniden tespit edebileceği anlaşılmaktadır. Bu da ihracatçı-imalatçı firmalarının işini zorlaştırmaz kolaylaştırır, doğru bir adım olacağını düşünüyorum.

02.06.2020 tarihinde yayınlanan İhracat Genel Müdürlüğü Yazısı‘nda belirtilen sektörel DKO’lar (tebliğ’de kısıtlı yer alan dko’larda değişiklik bulunmamaktadır.)

Değişikliğin yürürlük tarihi

29.05.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinde bu değişiklik geçerli olacaktır.

Mevcut tebliğ ve değişiklilk getiren madde aşağıda karşılaştırılmıştır. Sarı renkle belirtilen kısımlar değişikliğe uğramış ve tebliğin ilgili maddesinden çıkartılmıştır.

Geçici 34. madde ve Corona Virüs Mücbir Sebep hakkından yararlanma şartları

28..11.2019 tarihinde yayınlanan 2006/12 DIR tebliğ değişikliği ile Geçici 34. madde kapsamında belgelere ek süre hakkı tanınmıştı.

Yine 18.03.2020 tarihli bakanlık makamı onayı ile Corona Virüs salgını nedeni ile dahilde işleme izin belgelerine mücbir sebep kapsamında ek süre hakkı verilmiştir. Mücbir sebep için müracaat tarihi 31.12.2020‘ye kadar sınırlandırılmıştır.

Aşağıdaki tabloda her iki durumda hangi belgelerin nasıl bu haklardan yararlanılacağı belirtilmiştir

Diib kapsami Pakistan ithalatlarinda Form A aslı istenmeyecek.

Ihracat genel müdürlüğünün bolge müdürlüklerine gonderdigi ic talimat ile, diib kapamalarda Form A veya menşe ispat belge asli /fotokopisi istenmeyecegi talimatlandirilmistir.

Dolayisiyla pakistan menseli girdiler diib kapsaminda ogt oraninda, dusuk vergi oranindan tev hesaplanacaktir.

Bu cercevede kapamada bekleyen dosyaların onemli bir sorunu çözülmüş olmaktadır.